زهرا عزیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی منابع طبیعی- سنجش از دوردانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم و تحقیقاتاستادیارپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

 • عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، علوم و تحقیقات از ۱۳۹۴
 • مدیر گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۳-۱۳۹۴.
 • عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد از ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 • کارشناس نقشه‌ برداری تیپ و آماربرداری جنگل در منطقه ایران و تورانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲
 • مدیر اداری- مالی، شرکت دنا، (۱۳۸۲-۱۳۸۴)
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی
 • کسب رتبه اول دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد
 • برنده گرنت دانشجویی از کنگره بین المللی ISPRS(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

تدریس در دوره کارشناسی

 • مبانی سنجش از دور
 • اصول سنجش از دور
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS

تدریس در دوره کارشناسی‌ارشد

 • اصول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست
 • سنجش از دور و کاربردهای آن
 • اصول و فیزیک سنجش از دور
 • روش تحقیق
 • سنجش از دور حرارتی
 • مایکروویو و تصاویر راداری
 • سنجش از دور فعال
 • فناوری‌های نوین جغرافیایی
 • آمایش سرزمین
 • پردازش رقومی تصاویر
 • کاربرد و مبانی سنجش از دور
 • تحلیلهای تصیمیم گیری چند معیاره مکانی
 • سنجش از دور حرارتی ، نظریه ها و الگوریتمها

تدریس در دوره دکتری

 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی(GIS) پیشرفته
 • اصول و فیزیک سنجش از دور
 • سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی
 • تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور
 • روش تحقیق 
 • اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای
 • کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک
 • سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی

سنجش از دور

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

ساعات حضور

روزهای هفته

۱۱:۱۰-۹:۲۰

۱۳:۰۰-۱۱:۱۰

۱۴:۵۰-۱۳:۰۰

۱۶:۴۰-۱۴:۵۰

شنبه

---

---

---

---

یک شنبه

پیشرفته تصاویر ماهواره ای (اتباع‌)

حضور

جلسه گروه

حضور

دوشنبه

حضور

حضور

پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره‌ای

اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور

سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی

سنجش از دور فعال

چهارشنبه

مطالعه و تحقیق

سامانه اطلاعات جغرافیایی (اتباع)

سنجش از دور حرارتی ، نظریه ها و الگوریتمها

تحلیلهای تصیمیم گیری چند معیاره مکانی