سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۵۹ مورد.
شهرام

شهرام بیک پور

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
شهرام بیک پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۴۴۸۶۲۷۵۰ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/sh-baikpour/fa

Google Scholar

فرشاد پازوکی

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد پازوکی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

پوریا

پوریا پدرام

دانشیار
دانشکده علوم پایه
پوریا پدرام
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-pedram/fa

Google Scholar Scopus

ساراسادات پرهیزگار

استادیار
دانشکده علوم پایه
ساراسادات پرهیزگار
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-parhizgar/fa

کاوه پروندار اسدالهی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
کاوه پروندار اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-parvandar/fa

فرشید

فرشید پژوم شریعتی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
فرشید پژوم شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa

Google Scholar
مصطفی

مصطفی پناهی

استادیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
مصطفی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-panahi/fa

Google Scholar

نگار پناهی کازرونی

استادیار
دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
نگار پناهی کازرونی
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/n-panahi/fa

معصومعلی

معصومعلی پنجه

استادیار
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
معصومعلی پنجه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-panjeh/fa

Google Scholar
محمدعلی

محمدعلی پورمینا

دانشیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
محمدعلی پورمینا
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pourmina/fa

مجید پولادیان

استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
مجید پولادیان
استادیار دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pouladian/fa

سیدمحمدعلی

سیدمحمدعلی پیش بین

مربی
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
سیدمحمدعلی پیش بین
مربی دكتری حرفه ای
- دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-pishbin/fa

کامبیز پیکارجو

استادیار
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کامبیز پیکارجو
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-peykarjoo/fa

پویا ترک زاده

استادیار
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر
پویا ترک زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-torkzadeh/fa

لعبت

لعبت تقوی

دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
لعبت تقوی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۷۰۷ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/l-taghavi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محمد تقی زاده سروستانی

استادیار
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
محمد تقی زاده سروستانی
استادیار دکتری
- دانشکده نفت و مهندسی شیمی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-taghizadeh/fa

سعید تهرانی نسب

استادیار
دانشکده علوم پایه
سعید تهرانی نسب
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

https://faculty.srbiau.ac.ir/s-tehraninasab/fa