سامانه وب‌‌گاه اعضای هیات علمی

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.
پرویز

پرویز آبرومند آذر

دانشیار
علوم و فناوری‌های همگرا
پرویز آبرومند آذر
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/p-aberoumand/fa

افشین آخوندزاده

استاد
علوم و فناوری‌های پزشکی
افشین آخوندزاده
استاد -
- علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-akhondzade/fa

اسماعیل آذر

دانشیار
ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
اسماعیل آذر
دانشیار دكتری حرفه ای
- ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

https://faculty.srbiau.ac.ir/e-azar/fa

فرهود

فرهود آذرسینا

استادیار
فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

Google Scholar
مهران

مهران آرین

استاد
علوم و فناوری‌های همگرا
مهران آرین
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

http://www.mehranarian.com/

Google Scholar

مهدی آژینی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
مهدی آژینی
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-azhini/fa

محمد آشوری

استاد
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
محمد آشوری
استاد دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ashouri/fa

آزاده آصف نژاد

استادیار
علوم و فناوری‌های پزشکی
آزاده آصف نژاد
استادیار دكتری حرفه ای
۰۲۱۴۴۸۶۸۵۴۷ علوم و فناوری‌های پزشکی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-asefnejad/fa

رضا

رضا آقائی طوق

استادیار
فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

Google Scholar Scopus
حسین

حسین آقامحمدی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست
حسین آقامحمدی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست

https://faculty.srbiau.ac.ir/h-aghamohammadi/fa

Google Scholar
سیدمحسن

سیدمحسن آل علی

استادیار
علوم و فناوری‌های همگرا
سیدمحسن آل علی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فناوری‌های همگرا

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-aleali/fa

کاوه

کاوه آهنگری

دانشیار
فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
دانشیار دکترای تخصصی
۴۴۸۶۸۴۰۴ فنی و مهندسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

Google Scholar
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا آیتی

استاد
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدرضا آیتی
استاد دکترای تخصصی
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayati/fa

آسا

آسا ابراهیمی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
آسا ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۲۸۰۵۷۴۹۲ علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
راهله

راهله ابراهیمی

استادیار
علوم کشاورزی و صنایع غذایی
راهله ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم کشاورزی و صنایع غذایی

https://faculty.srbiau.ac.ir/r-ebrahimi/fa

Scopus Eprint
احمد

احمد ابراهیمی

استادیار
مدیریت و اقتصاد
احمد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و اقتصاد

https://faculty.srbiau.ac.ir/ah-ebrahimi/fa

Google Scholar

ابوذر ابراهیمی

استادیار
حقوق، الهیات و علوم سیاسی
ابوذر ابراهیمی
استادیار -
- حقوق، الهیات و علوم سیاسی

https://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi-t/fa