وحید عبدوسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی کشاورزی باغبانیسراسری زنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی کشاورزی باغبانیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۸۷علوم باغبانیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم باغبانیآزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

1- معاونت دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 1387

2- مدیر گروه علوم باغبانی از سال 1387 الی 1394

1- کارشناس آموزش دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی  از سال 1379 الی 1381

2- مدیر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد سال 1382 الی 1383

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اثر تنش های محیطی بر رشد و نمو گیاهان

مدیریت گلخانه و خزانه

گیاه پالایی

1- داور مجله گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2- داور مجله علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3- داور مجله زیست تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4- کارشناس خبره مشاوره فضای سبز سازمان نظام مهندسی استان تهران

1- فیزیولوژی درختان میوه

2- اصلاح درختان میوه

3- باغبانی عمومی

4- اثر تنش های محیطی بر گیاهان باغبانی

5- بیوتکنولوژی گیاهی

سوابق پژوهشی

1- کارگاه آموزشی مدیریت گلخانه 

2- سمینار آموزشی مدیریت فضای سبز شهری

1- داور مجله علمی - پژوهشی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2- داور مجله علمی - پژوهشی علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3- داور مجله علمی- پژوهشی زیست تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4- داور مجله علمی- پژوهشی Nuts  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

5- Reviewer of Journal of Fruits

1- عضو انجمن علوم باغبانی ایران

2- عضو کانون فضای سبز ایران

3- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران