طاهر رضازاده سراسکانرود

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵طراحی صنعتیدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷پژوهش هنردانشگاه شاهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳پژوهش هنردانشگاه شاهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی پژوهش هنرقراردادیتمام وقت۱

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه «آداب نگارش و ارائه پایاننامه؛ مختص دانشجویان هنر»، 1 مهر 1396، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عضویت در کمیته هنر اسلامی، گروه تاریخ هنر، پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، از بهمن 94 تا کنون