شیرین شیرازیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی حقوق محیط زیست(تنظیم نشده)تمام وقت