برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش های نوین آزمایشگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 11:00- 7:30
مکان برگزاری بلوک C ابن سینا
عنوان روش های نوین آزمایشگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 16:40-13:00
مکان برگزاری بلوک C ابن سینا
عنوان تکنولوژی شیر و فراورده ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10:15- 7:30
مکان برگزاری بلوک A ابن سینا
عنوان تکنولوژی شیر و فراورده ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 13:00- 10:15
مکان برگزاری بلوک A ابن سینا
عنوان تکنولوژی شیر و فراورده ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 13:00- 10:15
مکان برگزاری بلوک C ابن سینا
عنوان شیمی مواد غذایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 12:05-10:15
مکان برگزاری بلوک C ابن سینا