شبنم حقیقت خواجوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیعلوم و صنایع غذاییکیوتو

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو گروه علوم و صنایع غذاییپیمانیتمام وقت۴