شهرام بیک پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زمین شناسیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲زمین شناسی ساختاریشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۹زمین شناسی ساختاریفرانکفورت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتهیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

ژئومورفولوژی

 

*

 

 

2

چینه شناسی

 

*

 

 

3

زمین شناسی زیرزمینی

 

*

 

 

4

فتوژئولوژی

 

*

 

 

5

خاکشناسی

 

*

 

 

6

مبانی کاربرد سنجش از دور

 

 

*

 

7

اصول و فیزیک سنجش از دور

 

 

*

 

8

آلودگی خاک

 

 

*

 

9

آلودگی منابع آب

 

 

*

 

10

زمین شناسی پزشکی

 

 

*

 

11

خطرهای زمین شناختی

 

 

*

 

12

زمین فیزیک زیست محیطی

 

 

*

 

13

منابع معدنی و محیط زیست

 

 

*

 

14

زبان تخصصی

 

 

*

*

15

ژئومورفولوژی پیشرفته

 

 

 

*

دروس تخصصی زمین شناسی زیست محیطی و سنجش از دور و نفت