ساراسادات پرهیزگار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فیزیک حالت جامد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو گروه تخصصی فیزیکرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

ساعات حضور

شنبه: ۸/۵-۱۷، یکشنبه ۸-۱۷، دو شنبه :۸/۵-۱۷، چهار شنبه:۸/۵-۱۶