سمیه جعفر علی جاسبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مهندسی کامپیوترقطعیتمام وقت

ساعات حضور

 ساعت    روز 

۸-۷

۹-۸

۱۰-۹

۱۱-۱۰

۱۲-۱۱

۱۳-۱۲

           

شنبه

 

 

 

 

 

 

           

یک­شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته                   

معماری کامپیوتر پیشرفته                 

معماری کامپیوتر پیشرفته                   

مباحث ویژه در اینترنت اشیا

مباحث ویژه در اینترنت اشیا

مباحث ویژه در اینترنت اشیا

   

 

 

 

دوشنبه

 

ملاقات با وقت قبلی

ملاقات با وقت قبلی

ملاقات با وقت قبلی

ملاقات با وقت قبلی

ملاقات با وقت قبلی

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

معماری کامپیوتر پیشرفته 

معماری کامپیوتر پیشرفته 

معماری کامپیوتر پیشرفته 

مباحث ویژه در محاسبات کامپیوتری

مباحث ویژه در محاسبات کامپیوتری

مباحث ویژه در محاسبات کامپیوتری

 

 

 

 

 

چهارشنبه