سعید حصارکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)پاتولوژی دامپزشکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رییس دفترفرهنگ اسلامی دانشکده دامپزشکی وعضوگروه پاتولوژیقراردادیتمام وقت