برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حسابداری و امور مالی در کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه صبح
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
منابع

جزوات کلاسی

طرح درس

تعریف حسابداری

معادله اساسی حسابداری

ترازنامه

مثال های متعدد کاربردی در کشاورزی

عنوان کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه صبح
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
منابع

پژوهش عملیاتی تالیف دکتر مهرگان

جزوات کلاسی

طرح درس

تعریف برنامه ریزی ریاضی 

برنامه ریزی خطی

روش ترسیمی

روش سیمپلکس

تحلیل حساسیت