مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Exchange Rate Volatility and Iranian Export,Hosseinipour,M.R. and R.MoghaddasiWorld Applied Sciences Journal2010, Vol 9 No 5
۲"A Comparative Study of Olive Removal Techniques and Their Effects on Harvest Productivity"Yousefi,Z.,Almassi,M.,Zeinanloo,A.,Moghaddasi,R and M.B.KhorshidiJournal of Food,Agriculture & Environment2010, Vol 8(1)
۳An Import Demand for MENA Countries ( Case Study for Meat,Dairy and Cereals)lShamsadini,S. and R.MoghaddasiWorld Applied Sciences Journal2010, Vol 8 No 8
۴Relationship Between Trade Openness and GDP Growth:A Panel Data Analysis,Shamsadini,S.,Moghaddasi,R. and M.KheirandishWorld Applied Sciences Journal2010, Vol 8 No 7
۵Impacts of Agricultural Policies in Iran National Vision Plan on Food Security,Moghaddasi,R.,Rahimi Badr,B. and GH.R.YavariAmerican-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences2010, Vol 8 No 2
۶"Dairy Supply Response under Stochastic Trend and Seasonality: A Structural Time Series Analysis in Iran"Jezghani,F. and R.MoghaddasiAmerican-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences2010, Vol 7(1)
۷"Production and Supportive Policies in Iran:Case Study of Wheat, Rice and Barley"Nessabian,Sh. and R.MoghaddasiPakistan Journal of Agricultural Sciences2010, Vol 47(1)
۸"The Study of Effective Factors on Iran Share in World Carpet Market"Nessabian,S.,Moghaddasi,R and E.MemarianWorld Applied Sciences Journal2009,Vol 7(5)
۹" Regionalism and Its Effects on Iranian Agricultural Exports: The Case of Economic Cooperation Organization"Toosi,M., Moghaddasi,R., Yazdani,S and M, AhmadianAmerican Journal of Applied Sciences2009,Vol 6(7)
۱۰" Analyzing the Effects of Water and Agriculture Policy Strategies:An Iranian Experience"Moghaddasi,R.,Bakhshi,A and M.Daneshvar KakhkiAmerican Journal of Agricultural and Biological Sciences2009,Vol 4(3)
۱۱"Price Transmission in Agricultural Markets:An Iranian Experience"Moghaddasi,RAmerican-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences2009, Vol 6(1)
۱۲"An ICT Based Training System:A Case Study for Agricultural Insurance Brokers in Iran"Omidi Najafabadi,M., Farajollah Hosseini,J.,Mirdamadi,M and R.MoghaddasiInternational Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology2009, Vol 5(3)
۱۳" Designing an Effective Information and Communication Technology(Ict) System to Train Private Agricultural Insurance Brokers in Iran"Omidi Najafabadi,M., Farajollah Hosseini,J.,Mirdamadi,M and R.MoghaddasiAustralian Journal of Basic and Applied Sciences2008,Vol 2 (4)
۱۴An Econometric Model for Wheat Price Forecasting in IranMoghaddasi,R and B,Rahimi BadrJournal of European Economy2008, Vol 7,Special Issue
۱۵" Effective Influential Factors of Governmental Policy Implications in Production of Irrigated Wheat in Iran"Goudarzi,M.,Sadrolashrafi,M.,Yazdani,S and R.MoghaddasiAmerican-Eurasian J.Agric.& Environ.Sci2008, Vol 2(Supple 1)
۱۶" برآورد تابع تقاضای بیمه برنج در استان مازندران"• مشرقی،ن.مقدسی،ر و ص،قبادیفصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه1391.شماره 77
۱۷"بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها در بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی" 77• مقدسی،ر و ح،شرافتمندفصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه1391.شماره 77
۱۸"پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی مالیات بر آلودگی"• مقدسی،ر و ف، طاهریمجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی1391، سال چهارم، شماره3
۱۹"پیش بینی تقاضای گوشت قرمز در ایران (کاربرد الگوی ARIMAX ) "  • مقدسی،ر و ر، محسن پورمجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی1391، سال چهارم، شماره2
۲۰"تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست "1• خلیق خیاوی،پ . مقدسی،ر و ب،اسکندرپورمجله چغندرقند1391- سال 28،شماره 1
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.