رضا مقدسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲اقتصاد کشاورزیدانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران ( ۱۳۷۲ )
کارشناسی ارشد۱۳۷۴اقتصاد کشاورزیدانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران (۱۳۷۴ )
دکترای تخصصی۱۳۷۹اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی )دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ( ۱۳۷۹ )

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو گروه اقتصاد،ترویج و آموزش کشاورزیآزمایشیتمام وقت۱۹

سوابق پژوهشی

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی اروپا