مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای موسیر ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکابراهیمی، ر.، ذ. زمانی و ع. کاشیمجله علوم باغبانی ایرانزمستان 1387
۲اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطانابراهیمی، ر.، م.ر. حسندخت، و ک. صدرایی منجیلیمجله علوم سبزی هاتابستان 1394
۳مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولیابراهیمی، ر.، م.ر. حسندخت، ذ. زمانی، ع. کاشی و ا. رولدان رویزمجله علوم باغبانی ایرانپاییز 1393
۴مقایسه ترکیب اسیدهای چرب و عناصر معدنی هفده توده موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.)ابراهیمی، ر.، ذ. زمانی، ع. کاشی و ع. جباریمجله علوم و صنایع غذایی ایرانبهار 1387
۵Effect of polyamines on in vitro gynogenesis of onion (Allium cepa L .)..Ebrahimi, R. and Z. ZamaniAmerican- Eurasian Journal of Sustainable AgricultureMay 2009
۶Seed morphogenesis and effect of different pretreatments on seed germination of Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.), an endangered medicinal plantEbrahimi, R., M.R. Hassandokht, Z. Zamani, A. Kashi, I. Roldan-Ruize and E. Van BockstaeleHorticulture, Environmental and BiotechnologyFebruary 2014
۷Genetic diversity evaluation of wild Persian shallot (Allium hirtifolium Boiss.) using morphological and RAPD markersEbrahimi, R., Z. Zamani and A. Kashi.Scientia HorticulturaeFebruary 2009
۸Genetic characterization of Allium stipitatum: an economically wild edible Allium species with unique flavorEbrahimi, R., M.R. Hassandokht, Z. Zamani, I. Roldan-Ruize, H. Muylle, S. Van Glabeke, E. Van Bockstaele and A. KashiBrazilian Journal of BotanyDecember 2018
۹(In vitro multiplication and conservation of Mooseer (Allium hirtifolium BoissEbrahimi, R., M.R. Hassandokht, Z. Zamani, A. KashiPlant Cell, Tissue and Organ CultureAcceptance
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.