راهله ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیدانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی هادانشگاه تهران
دکترای تخصصی۲۰۱۲فرصت مطالعاتی ۹ ماهه در دوره دکتریGhent University and ILVO - Belgium

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذاییعضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و زراعیقراردادیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱- نماینده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در واحد علوم و تحقیقات در واحد بین المللی قشم (۱۳۹۷-۱۳۹۵)

۲- راه اندازی و نظارت بر گلخانه آموزشی - پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در واحد علوم و تحقیقات (۱۳۹۷-۱۳۹۵)

۱- رتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها در سال ۱۳۸۸

۲- پژوهشگر نمونه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۷

۳- برگزیده شدن پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه تحصیلی نمونه در بین تمامی رشته های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش در سال ۱۳۸۷

۱- اصلاح و اهلی کردن سبزی های بومی ایران

۲- ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی

۳- بیوتکنولوژی محصولات باغبانی

۴- مدیریت گلخانه و محصولات گلخانه ای

۵- کشاورزی ارگانیک و مدیریت ضایعات کشاورزی

۱- تکنولوژی پس از برداشت (کارشناسی)

۲- علوم پایه کشاورزی (کارشناسی)

۳- اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

۳- سیستم های کشت هیدروپونیک (کارشناسی ارشد)

۴- فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی (کارشناسی ارشد)

۵- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها (کارشناسی ارشد)

۶- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی (کارشناسی ارشد)

۷- نشانگرهای مولکولی (دکتری)

۸- اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیرزیستی (دکتری)

سوابق پژوهشی

۱- کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی کشت بافت گیاهی در محصولات باغبانی به مدت یک روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در اسفند ماه ۱۳۹۵

۱- عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۶

۲-  عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۶

۳-  عضو کمیته علمی بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه مراغه در شهریور ۱۳۹۷

۴- عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته، دانشگاه شهید بهشتی در آبان ۱۳۹۷

۱. داور مجله علمی - پژوهشی علوم سبزی ها

۲. داور مجله علمی - پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران

 

۱- عضو انجمن علوم باغبانی ایران

۲- عضو انجمن زیست شناسی ایران

۳- عضو انجمن علمی بیوتکنولوژی 

ساعات حضور

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 

ایام هفته ۷:۳۰-۹:۲۰ ۹:۲۰-۱۱:۱۰ ۱۱:۱۰-۱۳ ۱۳-۱۴:۵۰ ۱۴:۵۰-۱۶:۴۰ ۱۶:۴۰-۱۸:۳۰
شنبه کلاس کلاس دفتر کار کلاس کلاس -
یکشنبه دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار دفتر کار
چهارشنبه دفتر کار آزمایشگاه  کلاس کلاس کلاس -