مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Comparison of turbulence Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial TurbomachinesReza Aghaei tog and A. Mesgharpoor TousiAircraft Engineering and Aerospace Technology80 06 May/June 2008
۲Design and CFD Analysis of Centrifugal Compressor for a MicrogasturbineReza Aghaei tog and A. Mesgharpoor TousiAircraft Engineering and Aerospace Technology79 02 March/April 2007
۳بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فراصوترضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیمجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک24 02 1392
۴مطالعه‌ی جریان در توربین فراصوت یک ماهواره‌بر خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌های پره‌ها بر عملکرد توربینرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- مسعود برومندمجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک22 01 بهار 1389
۵Effects of nozzle arrangement angle on the performance of partially admitted turbinesAghaei tog R.-Tousi A. M.Journal of Mechanical Science and Technology2018-01-23
۶An Empirical Model for Partially Admitted Turbine EfficiencyAghaei tog R.-Tousi A. M.Aircraft Engineering and Aerospace Technology2015-04-29
۷Flow Pattern Improvement in Nozzle-Rotor Axial Gap in Impulse TurbineAghaei tog R.-Tousi A. M.Aircraft Engineering and Aerospace Technology2014-02-17
۸Experimental and Numerical Investigation of Design Optimization of a Partial Admitted Supersonic TurbineAghaei tog R.-Tousi A. M.Propulsion and Power Research2013-02-01
۹بررسی عددی آثار تغییر هندسی جزیی پروفیل پره استاتور توربین گازی پرفشار بر عملکرد پایای آنامیرحسین بابائی، رضا آقایی طوق، محمدحسن نوبختی، محمدجواد منتظریمهندسی مکانیک مدرس۱۳۹۸/۲/۱۱
۱۰بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای همگرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئیرضا آقایی طوقمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1397-05-01
۱۱بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه گریز از مرکزرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومندمجله مکانیک هوافضا08 02 تابستان 1391
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.