بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه گریز از مرکز

نویسندگانرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومند
نشریهمجله مکانیک هوافضا
ارائه به نام دانشگاهAmirkabir University of Technology
شماره صفحات۹۳-۱۰۵
شماره سریال۲
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۰۸ ۰۲ تابستان ۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

این مقاله در رابطه با تأثیر زوایای پره بر روی پارامترهای عملکردی پروانه ی کمپرسور گریز از مرکز، مانند نسبت فشار، نسبت دیفیوژن و
راندمان ارائه شده است. در ضمن، ابعاد و سایر پارامترهای هندسی ثابت نگه داشته شده است. این بررسی با استفاده از دانش دینامیک سیالات
محاسباتی و با کمک نرمافزار فلوئنت صورت گرفته است. دامنهی حل عددی برای پیش بینی عملکرد پروانه، از ورودی آن در جهت محوری تا
خروجی پروانه در جهت شعاعی می باشد. کار عددی ارائه شده، شامل تحلیل جریان در پروانه ی اولیه و دو مدل دیگر است. در این دو مدل،
استاندارد می باشد که می تواند k −ε ، زاویه ی ورودی و زاوی هی خمیدگی به پشت پروانه تغییر یافته اند. مدل آشفتگی به کار رفته در اینکار
لزجت گردابه ای را رصد کند. درستی عملکرد مدل عددی، با استفاده از داده های تجربی آزمایش های اکارت ( 1976 ) ارزیابی شده است.

لینک ثابت مقاله