بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه گریز از مرکز

Authorsرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومند
Journalمجله مکانیک هوافضا
Presented byAmirkabir University of Technology
Page number۹۳-۱۰۵
Serial number۲
Volume number۸
Paper TypeFull Paper
Published At۰۸ ۰۲ تابستان ۱۳۹۱
Journal GradeScientific - research
Journal TypeTypographic
Journal CountryIran, Islamic Republic Of
Journal IndexISC

Abstract

این مقاله در رابطه با تأثیر زوایای پره بر روی پارامترهای عملکردی پروانه ی کمپرسور گریز از مرکز، مانند نسبت فشار، نسبت دیفیوژن و
راندمان ارائه شده است. در ضمن، ابعاد و سایر پارامترهای هندسی ثابت نگه داشته شده است. این بررسی با استفاده از دانش دینامیک سیالات
محاسباتی و با کمک نرمافزار فلوئنت صورت گرفته است. دامنهی حل عددی برای پیش بینی عملکرد پروانه، از ورودی آن در جهت محوری تا
خروجی پروانه در جهت شعاعی می باشد. کار عددی ارائه شده، شامل تحلیل جریان در پروانه ی اولیه و دو مدل دیگر است. در این دو مدل،
استاندارد می باشد که می تواند k −ε ، زاویه ی ورودی و زاوی هی خمیدگی به پشت پروانه تغییر یافته اند. مدل آشفتگی به کار رفته در اینکار
لزجت گردابه ای را رصد کند. درستی عملکرد مدل عددی، با استفاده از داده های تجربی آزمایش های اکارت ( 1976 ) ارزیابی شده است.

Paper URL