پوریا پدرام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲فیزیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۱۳۸۴فیزیک ذرات بنیادیدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۷فیزیکدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایههیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲