پریوش جعفری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)ع گ مدیریت آموزشی و مدیر پژوهش دانشکدهقطعیتمام وقت