پرویز آبرومندآذر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شیمی تجزیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقاترسمی قطعیتمام وقت