پریسا عبداللهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه ایلام
کارشناسی ارشد۱۳۸۴اصلاح نباتاتدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۲۰۱۲بیوتکنولوژی کشاورزیJapan,Yokohama City University, Department of Nanobio Science, Plant Genome Lab.

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه بیوتکنولوژی و به نژادیاستادیارپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

IPA Scholarship in RIKEN Yokohama Institute. 2009 – 2012

بیوتکنولوژی گیاهی

نانوبیوتکنولوژی

زیست شناسی سلولی مولکولی

کشت سلول و بافت گیاهی

 

بیوتکنولوژی گیاهی

نانوبیوتکنولوژی

سیتوژنتیک

میکروبیولوژی

زیست شناسی سلولی مولکولی

کشت سلول و بافت گیاهی

سوابق پژوهشی

عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1396

ویراستار انگلیسی فصلنامه ژنتیک نوین

عضو انجمن ژنتیک ایران

عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران

عضو انجمن علوم زراعت و اطلاح نباتات

عضو انجمن دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

ساعات حضور