نسیم حیاتی رودباری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۰زیست شناسی جانوریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۸۳سلولی تکوینی جانوریخوارزمی
دکترای تخصصی۸۷سلولی تکوینی جانوریواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو گروه تخصصی زیست شناسیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزش SPSS در علوم زیستی

کنگره زیست شناسی دانشگاه تهران

کنگره زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد دامغان