نادر حسن زاده راستگاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۹علوم پایهعثمانیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۲گیاه شناسی با گرایش بیماری شناسی گیاهیبهوپال
دکترای تخصصی۱۳۶۵گیاه شناسی. گرایش باکتری شناسی گیاهیویدیانگر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه گیاهپزشکیرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه بیماری شناسی(۱۳۹۲/۵/۲۶ لغایت۱۳۹۵/۲/۱۳)

برای داوری کتب سالهای بین ۱۳۶۹-۱۳۶۷ جمهوری اسلامی ایران

برای تالیف کتاب بیوکنترل عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (۱۳۷۱).

به منظور شرکت در جلسات کمیته سیاستگزاری پژوهشهای مایکوتوکسین ها توسط معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی(۱۳۷۶).

جهت دبیری اولین همایش ملی بادام توسط معاون وزیر در امور باغبانی وزارت سابق کشاورزی(۱۳۷۸).

جهت تهیه و تدوین کتاب اولین همایش ملی انگور توسط معاون وزیر در امور باغبانی وزارت سابق کشاورزی(۱۳۷۹).

قرار گرفتن اطلاعات پرسنلی من در بانک اطلاعاتی فرهیختگان ایران وابسته به بنیاد ایران شناسی، بهمن ماه ۱۳۸۶.

تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان استاد نمونه (هئیت علمی منتخب) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات- تهران به مناسبت روز معلم (۱۳۹۰)

تقدیر انجمن علمی گیاهان داروئی ایران بعنوان پیشکسوت گیاهان داروئی در نشست پیشکسوتان گیاهان داروئی(۲۱/۷/۱۳۹۰).

برای داوری کتاب سال ۱۳۹۳جمهوری اسلامی ایران

طبقه بندی پروکاریوتها

رابطه پروکاریوتهای بیماریزا با گیاهان

پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی

روشهای آزمایشگاهی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی

مدیریت عوامل بیماریزای گیاهی(تکمیلی)

مقاومت بیماری های گیاهی

اپیدمولوژی بیمارگرهای گیاهی

ژنتیک بیماریزائی بیمارگرهای گیاهی

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

فیزیولوژی پارازیتیسیم و بیماریهای گیاهی

پیش آگاهی بیماری آتشک در سطح باغ های چند هکتاری بنیاد مستضعفان در مشهد، نطنز و نیشابور به مدت ۳ سال(۱۳۹۰-۱۳۸۷)

باکتری شناسی گیاهی و علوم مرتبطه

سوابق پژوهشی

معرفی روشهای نوین مدیریت بیماری آتشک- همایش یک روزه آتشک در سازمان کشاورزی قزوین، ۱۳۷۹.

پیش آگاهی بیماری آتشک از طریق سیستم کامپیوتری مری بلایت. کارگاه آموزشی یک روزه کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار- سازمان حفظ نباتات، تهران، ۱۳۸۱.

پیش آگاهی و مدیریت بیماری آتشک. کارگاه آموزشی- مشورتی طرح بسیج سازندگی "پروژه مبارزه با بیماری آتشک" مرداد ۱۳۸۳، طرق- خراسان. 

دبیری اولین همایش ملی بادام (۱۳۷۸).

کمیته انتشارات مجله آفات و بیماریهای گیاهی

کمیته انتشارات فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران

کمیته انتشارات مجله علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

عضو هئیت تحریریه فصلنامه تخصصی تحقیقات بیماریهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

ساعات حضور

شنبه/یکشنبه/دوشنبه یا چهارشنبه/سه شنبه