محمد تقی زاده سروستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی مخازن هیدروکربوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۴مهندسی مخازن هیدروکربوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانهیات علمیقراردادیتمام وقت۱

ساعات حضور

ساعات حضور در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

روزهای شنبه: ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ در محل دانشکده نفت و مهندسی شیمی

روزهای دوشنبه: ساعت ۱۲ تا ۱۹ در محل آزمایشگاه شیخ بهایی

روزهای چهارشنبه: ساعت ۱۲ تا ۱۹ در محل داشنکده نفت و مهندسی شیمی

روزهای یکشنبه: ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ در محل دانشکده نفت و مهندسی شیمی با هماهنگی قبلی