محمدعلی پورمینا

زمینه های تحقیق به شرح زیر لیست مقالات در:

Mohammad  ali pourmina Google scholar

1- Internet structure

 

2- switching

 

3- traffic management  by satellite communication

 

4- DSL(ADSL) communication

 

5-Ethernet

 

6-SONET in tel network

 

7-virtual lans

8-Bluetooth

 

9-WIFI 802.11ax

 

10- LIFI light fidelity

 

11-LTE

 

12-5G

 

13-SDN

 

14-VOIP

 

15-VIDEO streaming

 

16- Content Distribution Networks

17-overlay networks

18-adhoc networks

 

19-wireless sensor networks

 

20-DSP(digital signal processors and its application) in:

 

• Communications

• Audio& Video Infrastructure

• Imaging

• Analytics

• Networking

• Media Processing

• Industrial Automation & Process Control

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق -مخابرات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی برق -مخابرات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت۳۱

ساعات حضور

ساعات حضور
شنبه        
یکشنبه

۱۰-۱۶

جلسه مشاوره وراهنمایی دانشجویان

     
دوشنبه

۸تا ۱۰

حضوردرشورای گروه

۱۰-۱۲.۳۰

تدریس

ارتباطات چندرسانه ای

 

۱۳-۱۸

جلسه مشاوره وراهنمایی با دانشجویان

 
سه شنبه

۱۰-۱۳

جلسه مشاوره وراهنمایی دانشجویان

 

۱۳-۱۶

پردازشگرهای سیگنالهای دیجیتال

 
چهارشنبه

۷.۳۰-۱۰.۱۵

تدریس

جلسه مشاوره وراهنمایی دانشجویان

 

۱۰.۱۵-۱۲-۳۰

تدریس

سوییچینگ ومسیردهی درشبکه

۱۳-۱۶

شبکه های کامپیوتری