معصومعلی پنجه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰تاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳تاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸تاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسیمعاونت آموزشی دانشکده و عضو گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه تاریخ علم ۱۳۸۹-۱۳۹۶

مدیر گروه الهیات ۱۳۹۶- ۱۳۹۹

معاون آموزشی دانشکده ۱۴۰۰- ادامه دارد

تاریخ مصر و شام- جغرافیای تاریخی اسلام- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران-  دیپلماسی در اسلام- متون پایه سیاسی در زبان فارسی

تاریخ و تمدن اسلامی- تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام

ساعات حضور

یکشنبه ۹-۱۹  دوشنبه ۱۰-۱۸ سه شنبه ۱۰ -۱۵ چهارشنبه ۹-۱۹