تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) به منظور احیای دریاچه اورمیه

نویسندگانمصطفی پناهی؛ علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه
نشریهاکوهیدرولوژی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
شماره صفحات۲۶۶ - ۲۵۵
شماره سریال۲
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۱ - ۰۶- ۱۳۹۵
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله