مصطفی پناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹جنگلداری و اقتصاد جنگلدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی منابع طبیعی - اقتصاد جنگلدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی - اقتصاد جنگل و محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستم.گ. مهندسی و اقتصاد انرژی (دکتری/کارشناسی ارشد/کارشناسی)پیمانیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه اقتصاد محیط زیست از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیر گروه اقتصاد انرژی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مدیر گروه مهندسی انرژی و اقتصاد از سال ۱۳۹۶ تاکنون

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹

اقتصاد منابع طبیعی

نظریه های منابع انرژی پایان پذیر و تجدید پذیر

اقتصاد محیط زیست

سیاست گذاری انرژی

روش تحقیق

ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست

سیاست گذاری و اقتصاد انرژی

اقتصاد کم کربن و تغییر اقلیم

سیاست گذاری و اقتصاد محیط زیست

سیاست گذاری و اقتصادی تنوع زیستی

 

ساعات حضور

روزهای یک شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۶