آمار و داده پردازی در علوم اجتماعی

آمار و داده پردازی در علوم اجتماعی

Statistics in Social scienceناشر : نگارنده دانش
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۸۹
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: