تحلیل ساختاری تاییدی (تحلیل مسیر تحلیل عاملی تحلیل معادله‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای Lisrel ۸.۷۲ و AMOS ۱۸)

تحلیل ساختاری تاییدی (تحلیل مسیر تحلیل عاملی تحلیل معادله‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای Lisrel ۸.۷۲ و AMOS ۱۸)

Confirmatory structured analysisناشر : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: