مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱چالش ها و فرصت های بکارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی. (مطالعه موردی: منطقه فومنات).مریم امیدی نجف آبادی، رضوان انشیهپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی1388
۲شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهرانحیدر احمدی، مریم امیدی نجف آبادیفصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی1388
۳چالش ها و ضرورت های آموزش زیست فناوری کشاورزی از دیدگاه کارشناسانناهید هاشمی، مریم امیدی نجف آبادی و جمال فرج الله حسینیفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1390
۴موانع بکارگیری استاندارد عملیات مناسب کشاورزی جهانی (گپ جهانی) در بخش کشاورزی جهانیپریوش مرادی - مریم امیدی نجف آبادیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی1390
۵الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان میانهسید محمد رضا هاشمی، مریم امیدی نجف آبادی و فرهاد لشگرارابوم شناسی گیاهان زراعی1392
۶شناسایی الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی در کشت و صنعت هاعلی علاالدین، مریم امیدی نجف آبادی و جمال فرج الله حسینیفصلنامه تعاون و روستا1394
۷طراحی الگوی بکارگیری کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان استان فارس (ابعاد اجتماعی و اقتصادیلاله مرشدی - فرهاد لشگرارا - سید جمال فرج الله حسینی - مریم امیدی نجف آبادیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۵
۸بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکو توریسم؛ مطالعه موردی: لواسان کوچکمریم امیدی نجف آبادی - آنیتا حق بین - سید جمال فرج الله حسینیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۵
۹بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهراناسماعیل زاده پاداری سیامک و حسینی، سید محمود و مریم امیدی نجف آبادیفصلنامه روستا و توسعه۱۳۹۶
۱۰قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی: مورد مطالعه تعاون یهای روستایی شهرستان گرمساررویا محمدی، فرهاد لشگرارا و مریم امیدی نجف آبادینشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی۱۳۹۷
۱۱مطالعه امکان سنجی بکارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایرانمصباح، اردشیر و مریم امیدی نجف آبادی و علی کیانی رادفصلنامه روستا و توسعه۱۳۹۷
۱۲موانع به کارگیری کودهای بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان استان ایلام مطالعه موردی: شهرستان شیروان چرداولمنا عرب صیفی - مریم امیدی نجف آبادی - علی رضا پورسعیدپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۷
۱۳راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند نهاده های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستان ساریحسین احمدی گرجی خیلی، سید مهدی میردامادی و مریم امیدی نجف آبادیمجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،۱۳۹۸
۱۴عاملهای موثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشارعبدالله موموندی، مریم امیدی نجف آبادی، سید جمال فرج الله حسینی و فرهاد لشگرارامجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی۱۳۹۸
۱۵Factors affecting the academic success of agricultural students at University of Tehran, IranHedjazi, Y. - Omidi Najafabadi, MJournal of Agricultural science and Technology2010
۱۶A feasibility study of mobile learning in rural areas: a case study in the northern part of IranOmidi Najafabadi, M., - Mirdamadi, S. MInternational Journal of Mobile Learning and Organization2011
۱۷Ordinal Logistic Regression to Design an Efficient Mobile Training System from Iranian Experts’ Point of ViewOmidi Najafabadi, M.- Mirdamadi, S. M., - Najafabadi, A. T. PInternational Journal of Advanced Science and Technology2011
۱۸Perception of specialists about precision agricultural requirements; Bayesian confirmatory factor analysisMaryam Omidi Najafabadi- Jamal Farajollah Hosseini - Somayeh BahramnejadJournal of Agricultural Technology2011
۱۹A maximum-entropy approach to the linear credibility formulaNajafabadi, A. T. P., Hatami, H., & Omidi Najafabadi, MInsurance: Mathematics and Economics2012
۲۰identifying barriers of mobile marketing in the agricultural section: a case study in IRANOmidi Najafabadi, MInternational Journal of Mobile Marketing2012
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.