مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱Modeling forest fires in Mazandaran Province, IranNajafabadi, A. T. P.- Gorgani, F., - Omidi Najafabadi, MJournal of Forestry Research2015
۲۲Designing a Mobile Training System in Rural Areas with Bayesian Factor ModelsMaryam Omidi Najafabadi- Mehdi Mirdamadi- Amir PayandehInternational Jl. on E-Learning2014
۲۳Identifying Requirements of Agricultural Mobile Marketing from Experts’ PerceptionOmidi Najafabadi, M.-Ahmadi, M., -Lashgarara, FInternational Journal of u-and e-Service, Science and Technology2014
۲۴A gender sensitive analysis towards organic agriculture: A structural equation modeling approachOmidi Najafabadi, MJournal of agricultural and environmental ethics2014
۲۵Challenges of Application ICTs in Technical and Vocational Training from Students’ and Instructors’ Perception in MaraghehOmidi Najafabadi, M.- Poorsadegh, M.- Mirdamadi, S. MInternational Journal of Advanced Science and Technology2013
۲۶Factors contributing to academic achievement: a Bayesian structure equation modelling studyPayandeh Najafabadi, A. T., Omidi Najafabadi, M. & Farid-RohaniInternational Journal of Mathematical Education in Science and Technology2013
۲۷A maximum-entropy approach to the linear credibility formulaNajafabadi, A. T. P., Hatami, H., & Omidi Najafabadi, MInsurance: Mathematics and Economics2012
۲۸identifying barriers of mobile marketing in the agricultural section: a case study in IRANOmidi Najafabadi, MInternational Journal of Mobile Marketing2012
۲۹Perception of specialists about precision agricultural requirements; Bayesian confirmatory factor analysisMaryam Omidi Najafabadi- Jamal Farajollah Hosseini - Somayeh BahramnejadJournal of Agricultural Technology2011
۳۰A feasibility study of mobile learning in rural areas: a case study in the northern part of IranOmidi Najafabadi, M., - Mirdamadi, S. MInternational Journal of Mobile Learning and Organization2011
۳۱Ordinal Logistic Regression to Design an Efficient Mobile Training System from Iranian Experts’ Point of ViewOmidi Najafabadi, M.- Mirdamadi, S. M., - Najafabadi, A. T. PInternational Journal of Advanced Science and Technology2011
۳۲عاملهای موثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشارعبدالله موموندی، مریم امیدی نجف آبادی، سید جمال فرج الله حسینی و فرهاد لشگرارامجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی۱۳۹۸
۳۳راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند نهاده های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستان ساریحسین احمدی گرجی خیلی، سید مهدی میردامادی و مریم امیدی نجف آبادیمجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی،۱۳۹۸
۳۴موانع به کارگیری کودهای بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان استان ایلام مطالعه موردی: شهرستان شیروان چرداولمنا عرب صیفی - مریم امیدی نجف آبادی - علی رضا پورسعیدپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۷
۳۵مطالعه امکان سنجی بکارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایرانمصباح، اردشیر و مریم امیدی نجف آبادی و علی کیانی رادفصلنامه روستا و توسعه۱۳۹۷
۳۶قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستایی: مورد مطالعه تعاون یهای روستایی شهرستان گرمساررویا محمدی، فرهاد لشگرارا و مریم امیدی نجف آبادینشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی۱۳۹۷
۳۷بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهراناسماعیل زاده پاداری سیامک و حسینی، سید محمود و مریم امیدی نجف آبادیفصلنامه روستا و توسعه۱۳۹۶
۳۸بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکو توریسم؛ مطالعه موردی: لواسان کوچکمریم امیدی نجف آبادی - آنیتا حق بین - سید جمال فرج الله حسینیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۵
۳۹طراحی الگوی بکارگیری کشاورزی ارگانیک در بهبود امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان استان فارس (ابعاد اجتماعی و اقتصادیلاله مرشدی - فرهاد لشگرارا - سید جمال فرج الله حسینی - مریم امیدی نجف آبادیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی۱۳۹۵
۴۰شناسایی الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی در کشت و صنعت هاعلی علاالدین، مریم امیدی نجف آبادی و جمال فرج الله حسینیفصلنامه تعاون و روستا1394
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.