مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱A hybrid course for Probability and Statistics for engineers: An e-readiness study at Shahid Beheshti UniversityAmir Teimour Payandeh and Maryam Omidi NajafabadiThird International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies ICADIWT 2010(تنظیم نشده)
۲Assess Factors Influencing the Application of ICT in Agricultural Higher Education System of IranJamal Hosseini, Mohammad Reza Soleimanpour, Maryam Omidi NajafabadiInternational Conference on Environmental Science and Technology(تنظیم نشده)
۳Bayesian Confirmatory Factor Analysis to Design a Mobile Training System in Rural AreasMaryam Omidi Najafabadi, Seyed Mehdi Mirdamadi and Amir Payandeh Najafabadi7th International Conference on e Learning;ICEL(تنظیم نشده)
۴Designing a Mobile Training System in rural areas, A case study in Iran.Maryam Omidi Najafabadi and Mehdi MirdamadiThird International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies ICADIWT 2010(تنظیم نشده)
۵Designing an Efficient Information and Communication Technology System to Train Private Agricultural Insurance Brokers in IranMaryam Omidi Najafabadi, Seyed Jamal Farajollah Hosseini, Mehdi Mirdamadi, Reza MoghadasiJoint International Agricultural Conference(تنظیم نشده)
۶استلزامات و موانع یادگیری سیار در آموزش عالیسید مهدی میردامادی، رضوان انشیه و مریم امیدی نجف آبادیپنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی(تنظیم نشده)
۷راهکارهای توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری با استفاده از مدل تحلیلی SWOT، مطالعه موردی شبکه آبیاری اردبیلعباس جنگی مرنی و مریم امیدی نجف آبادیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(تنظیم نشده)
۸شناسایی موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندرانفاطمه کاظمی و جمال فرج الله حسینی و مریم امیدی نجف آبادیکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان(تنظیم نشده)
۹مدرسه مزرعه کشاورز در مدیریت تلفیقی آفات (IPM/FFS) گامی بسوی توسعه پایدار کشاورزیمریم امیدی نجف آبادی و فاطمه رزاقی و پریوش مرادیکنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار(تنظیم نشده)
۱۰نقش ترویج در توسعه کارآفرینی در دانشگاه هاحیدر احمدی، مریم امیدی نجف آبادی و سید جمال فرج الله حسینیسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران(تنظیم نشده)
۱۱نقش ترویج و آموزش کشاورزی در تولید محصول ارگانیک به منظور بهبود امنیت غذاییآذر سلجوقی و مریم امیدی نجف آبادی و ژاله کریم نژادهمایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.