مدرسه مزرعه کشاورز در مدیریت تلفیقی آفات (IPM/FFS) گامی بسوی توسعه پایدار کشاورزی

نویسندگانمریم امیدی نجف آبادی و فاطمه رزاقی و پریوش مرادی
همایشکنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

چکیده مقاله