شناسایی موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران

نویسندگانفاطمه کاظمی و جمال فرج الله حسینی و مریم امیدی نجف آبادی
همایشکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

چکیده مقاله