راهکارهای توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری با استفاده از مدل تحلیلی SWOT، مطالعه موردی شبکه آبیاری اردبیل

نویسندگانعباس جنگی مرنی و مریم امیدی نجف آبادی
همایشچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

چکیده مقاله