نقش ترویج و آموزش کشاورزی در تولید محصول ارگانیک به منظور بهبود امنیت غذایی

نویسندگانآذر سلجوقی و مریم امیدی نجف آبادی و ژاله کریم نژاد
همایشهمایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

چکیده مقاله