استلزامات و موانع یادگیری سیار در آموزش عالی

نویسندگانسید مهدی میردامادی، رضوان انشیه و مریم امیدی نجف آبادی
همایشپنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

چکیده مقاله