نقش ترویج در توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها

نویسندگانحیدر احمدی، مریم امیدی نجف آبادی و سید جمال فرج الله حسینی
همایشسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

چکیده مقاله