سید محمد حاجی مولانا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مهندسی صنایعقراردادیتمام وقت