برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مباحث نوین توسعه کشاورزی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ۱۴/۵۰ - ۱۳
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا اتاق ۲۲۴ بلوک شرقی
عنوان برنامه ریزی ملی و منطقه ای کشاورزی ایران
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ۱۷/۳۰ - ۱۴/۵۰
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا- بلوک شرقی - اتاق ۲۲۵
عنوان مباحث انتقادی در رهبری و مشارکت مردمی ترویج روستای
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۳/۵۵- ۱۳
عنوان مدیریت پیشرفته درترویج کشاورزی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۴/۵۰ - ۱۳/۵۵
عنوان آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۷/۴۰ - ۱۴/۵۰
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا