مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱واکاوی رابطه بین ویژگیهای زنان برنجکار شهرستان بندر انزلی با معیارهای کشاورزی پایدارحامد چهار سوقی امین و سید مهدی میردامادیمجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزیویژه نامه شماره 2، سال چهارم، فروردین 1387
۲تحلیل مسیر عوامل مرتبط با کاربرد اینترنت توسط کارشناسان ترویج کشاورزی استان خوزستانسید مهدی میردامادیمجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزیویژه نامه شماره (3) سال سیزدهم، اسفند ماه 1386
۳بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح ترسیب کربن بر مشارکت روستاییان تحت پوشش این طرح در جنوب استان خراسان جنوبیعبدلحمید محمدی سید مهدی میردامادی و محمد حسین رزاقیمجله جنگل و مرتع (فصلنامه علمی، اقتصادی، اجتماعی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)شماره 89، بهار 1390 (42- 58)
۴صنعت گردشگری جایگزینی مناسب برای درآمدهای اقتصادی ناپایدارسید مهدی میردامادیمجله جنگل و مرتع (فصلنامه علمی، اقتصادی، اجتماعی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)شماره 85، بهار 1389
۵مشارکت مردم در مقابله با بیابان زایی با تأکید بر کنترل فرسایش بادی در کشورسید مهدی میردامادی و عبدالحمید محمدیمجله جنگل و مرتع (فصلنامه علمی، اقتصادی، اجتماعی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)شماره 84، زمستان 1388
۶بررسی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعیمریم بهشتی سرشت، داوود ثمری و سید مهدی میردامادیمجله جنگل و مرتع (فصلنامه علمی، اقتصادی، اجتماعی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)شماره 84، زمستان 1388
۷بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر طرح محوری گندم استان فارسسید مهدی میردامادی. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعهشماره 68، سال هفدم/ زمستان 1388
۸عوامل مؤثر در مشارکت کشاورزان استان ایلام در اجرای طرحهای مشترکسید مهدی میردامادیماهنامه خبري- علمي- آموزشي- تحليلي مزرعهشماره 59، 1381
۹نقش منابع اطلاعاتی در تغییر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به محیط زیست سالمسمیه اسمعیلی، سید مهدی میردامادی و جمال فرج اله حسینیفصلنامه علمی محیط زیستشماره 55/ سال 1392
۱۰بررسی میزان علاقه دانش آموزان دوره متوسط در رابطه با حفاظت از محیط زیستسید مهدی میردامادیفصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیستشماره 46، سال 1387
۱۱شبکه جهانی اینترنت و کاربرد آن در تحقیقات کشاورزیسید مهدی میردامادیماهنامه علمي- كشاورزي- زيست محيطي، دهاتيشماره 46، تيرماه .1386
۱۲موانع و مشکلات کاربرد اینترنت در فعالیت های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کشاورزیسید مهدی میردامادیمجله جهادشماره 275، بهمن و اسفند 1385
۱۳متغیرهای موثر بر مهارتهای مدیریت مزرعه گندم کاران دانش آموخته کشاورزی شعیبیه شوشترمسعود حکمت، احمد رضا عمانی و سید مهدی میردامادی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزیشماره 27 زمستان 1392
۱۴تأثیر هدفهای موفقیت و محیط یادگیری بر میزان آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیحسین کاظمی، سید مهدی میردامادی و مریم امیدی نجف آبادیفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت آموزش کشاورزیشماره 27 زمستان 1392
۱۵کشاورزی بیولوژیک، تجربه‌ای نوبنسید مهدی میردامادیماهنامه (علمي، اجتماعي، اقتصادي) جهادشماره 261، بهمن و اسفند، 1382.
۱۶آموزش انفرادی در ترویج کشاورزیسید مهدی میردامادیماهنامه جهادشماره 259، مهر و آبان، 1382
۱۷ارزشیابی اثر بخشی دوره‌های آموزشی تخصصی- ترویجی سربازان سازندگیسید مهدی میردامادیماهنامه جهادشماره 259، مهر و آبان، 1382
۱۸. جوانان روستایی، اشتغال و آیندهسید مهدی میردامادیماهنامه (علمي، اجتماعي، اقتصادي) جهادشماره 256، فروردين- ارديبهشت، 1382
۱۹تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارعمرجان واحدی، سید محمود حسینی و سید مهدی میردامادیمجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علمی-پژوهشی، دانشگاه تهران)شماره 2، 1388
۲۰مشارکت مردمی ابزاری در مدیریت آب بخش کشاورزیآرزو میرزایی، سید مهدی میردامادی و سید محمود حسینینشریه علمی-آموزشی، دنیای کشاورزیشماره 19 سال سوم، شهریور 1390
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۳ مورد.