محسن خردمند سعدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مهندسی هسته ایقراردادیتمام وقت