مسعود جوانمردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵علوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸بیوتکنولوژی پزشکیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۳زیست فناوری پزشکیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو هیات علمیقراردادیتمام وقت

ساعات حضور

شنبه ۸-۱۶

یکشنبه ۸-۱۶

دوشنبه ۸-۱۶

سه شنبه ۹-۱۶

چهارشنبه با هماهنگی قبلی