محمد حسن طلب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷الکترونیکگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی پرتوپزشکیامیرکبیر
دکتری۱۳۸۸مهندسی پرتوپزشکیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو گروه مهندسی پرتوپزشکیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی پرتوپزشکی (آذر 93- دی 96)

مباحث پیشرفته در سیستمهای تصویرگر پزشکی

سیستم های تصویربرداری پزشکی

دستگاه های پرتوپزشکی

آشکارسازی و دوزیمتری

مباحث ویژه

پردازش و آنالیز تصاویر پزشکی

سیستم های تصویربرداری پزشکی

آشکارسازی و دوزیمتری 

سوابق پژوهشی

  • Editorial Board of Peertechz Journal of Forensic Science and Technology (PJFST).  June 2015-Present
  • Reviewer of International Journal of Biomedical Imaging (IJBI), August 2009-Present
  • Reviewer of International Journal of Radiation Research (IJRR), October 2009-Present
  • Reviewer of International Journal of Computer Assistant Radiology and Surgery (IJCARS), January 2010-Present.
  • Reviewer of Iranian Journal of Medical Physics (IJMP), 2011-Present
  • Reviewer of IEEE Transactions on Biomedical Engineering (BME), December 2014-Present
  • Reviewer of Computers in Biology and Medicine (CBM), June 2015-Present
  • Reviewer of Journal of Medical Imaging and Health Informatics (JMIHI), November 2015-Present
  • Reviewer of Computer Methods and Programs in Biomedicine (CMPB), May 2016-Present
  • Reviewer of IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), December 2016-Present