محمدحسن بهزادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آمار

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو و مدیر گروه آمار (دکتری)و آموزش ریاضی (ارشد)آزمایشیتمام وقت