منصور بیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹قارچ شناسی پزشکیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵قارچ شناسیآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو هیئت علمیآزمایشیتمام وقت۱۶